අද ඇසිදිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමේ උළෙල

අද (25) මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සියලු ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුමෙන්, කුසළතාවයෙන් හා ආකල්පමය වශයෙන් සන්නද්ධ කිරීම වෙනුවෙන් අරම්භ කළ ඇසිදිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව යටතේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමේ උළෙල පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්.සමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උළෙල පෙ.ව. 9.00ට ”ඇසි දිසි මැදුරේ ” ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වෙයි.