පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ගැන පාරිභෝගික ජනතාව හා වෙළෙඳුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් – අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පැවසුවේ තරඟකාරී වෙළෙඳපොළ තුළ පාරිභෝගික ජනතාව තම අයිතීන් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගෙන තිබිය යුතු බවත්, එවිට පාරිභෝගික අයිතිය කඩවන විට, ඒ ගැන විමසීමටත්, ඒ ගැන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් හැකිවන බවත්, එම නිසා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ගැන පාරිභෝගික ජනතාව හා වෙළෙඳුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් ඉදිරි කාලයේදී ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

අප අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ප්‍රධාන ලෙස සේවාවාන් රැසක්ම ඉටු කරනවා. විශේෂයෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාවගේ අයිතීන් ගැන, වගකීම ගැන මෙන්ම පාරිභෝගික නීතිය ගැනත් දැනුවත් කරනු ලබනවා. අප මේ පිළිබඳව ඉදිරි කාලයේදී දීප ව්‍යාප්තව දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ඒ වගේම අධිකාරිය මඟින් වෙළෙඳපොළ වැටලීම් තුළින් වැරදි කරන වෙළෙඳුන් අල්ලා නීතිය මඟින් කටයුතු කිරීමත්, මිල නියාමනය කිරීමත් දැනටමත් සිදු කෙරෙනවා. ඒ වගේම පාරිභෝගිකයා ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී පනතේ ප්‍රධාන අරමුණු 04 ක් තිබෙනවා. ඒ මඟින් අනතුරුදායක භාණ්ඩ හා සේවාවලින් පාරිභෝගික ජනතාව ආරක්‍ෂා කිරීමත්, වෙළෙදුන්ගේ අසාධාරණ වෙළෙඳ පිළිවෙත් වලින් පාරිභෝගිකයා සුරක්‍ෂිත කිරීමත්, පාරිභෝගිකයා සූරා කෑමෙන් ආරක්‍ෂා කිරීමත් සිදු කරනවා.

මේ ගැන පාරිභෝගික ජනතාව වගේම වෙළෙඳ ව්‍යාපාරික ජනතාවත් දැනුවත් කරන්න අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ මෙහෙය වීමෙන් දීපව්‍යාප්ත වැඩ පිළිවෙළක් යෙදීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා” යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය