“බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීයයන් පිළිගැනීමේ කමිටුව” නිකුත් කළ බව කියවෙන ලියැවිල්ල ව්‍යාජයි

දැනට සංසරණය වෙමින් පවතින “බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීයයන් පිළිගැනීමේ කමිටුව” විසින් නිකුත් කළේ යැයි පැවසෙන උපදෙස් මාලාව ඇතුළත් ලියැවිල්ල, ව්‍යාජ එකක් බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා කොළඹ පිහිටි බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය තහවුරු කරන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ සඳහන් කරයි.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හෝ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හෝ එවැනි කමිටුවක් පිහිටුවා නොමැති බව සඳහන් වේ.