ඡන්දය විමසීම් දිනයට පසුවත් ආරක්ෂාව සැලසීමට අාරක්ෂක අංශ සූදානමින් – මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසුවේ ඡන්දය විමසීම් දිනයේදී ඡන්ද ගණන් කිරීමේදී හා ඡන්දය විමසීම් දිනයට පසුව ද ආරක්ෂාව සැලසීමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය අවස්ථාවෝචිතව ත්‍රිවිධ හමුදාව ද ක්‍රියා කරනු ඇති බවයි.

එබැවින් නොබියව ඔබේ අයිතිය ඔබේ බලය භාවිතා කිරීම සඳහා නියමිත වේලාව ඉක්මවීමට පෙර ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය යන ලෙස සියලු ඡන්ද දායකයින්ගේ සභාපතිවරයා ඉල්ලා සිටි.

ඔබේ ඡන්දය දිය යුත්තේ ඔබගේ අදහස්වලට එකඟව මිස යම් අයෙකු විසින් ලබාදෙන මුදල හෝ ද්‍ර‍ව්‍ය පරිත්‍යාග මත නොවන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා පවසයි.

ඔබේ ඡන්දය ඔබ කැමැති අයුරින් ඔබ කැමති පක්ෂයට/ ඔබ කැමැති කණ්ඩායමට දෙන ලෙසත්, ඒ සඳහා එකම එක කතිරයක් පමණක් භාවිතා කරන ලෙස ද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සියලුම ඡන්ද දායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.