තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 172ක්

තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 172ක් හමුවී තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් ගණන 14,101ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.