නුවරඑළිය මහ රෝහලේ මෘත ශරීර මීයන් විසින් සපා කයි

නුවරඑළිය මහ රෝහල් මෘත ශරීරාගාරයේ තිබු මෘත ශරීර මීයන් විසින් සපා කන බව ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කර තිබේ.

රාගල ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු දියේ ගිළී ජීවිතක්ෂයට පත්ව නුවරඑළිය මහරෝහලේ මෘතශරීරාගාරයේ තැන්පත් කර තිබු අතර ඔහුගේ මෘතශරීරය පසුදින බාර ගන්නා අවස්ථාවේ පාදයේ කොටසක් මියන් විසින් කා දමා තිබු බවට ඥතින් චෝදනා කර ඇත.

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වු රාගල ප්‍රදේශයේ මල් ශාලා සේවකයෙකු පවසා ඇත්තේ, තමන් බාර ගන්නා අවස්ථාවේදි මෙම මෘතශරීරයේ පාදයේ කොටසක් ඇට සැකිල්ල දක්වා සපා තිබු බවයි.