ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි

2021 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ දෙවන දිනය සදහා ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුව පැමිණ තිබේ.