රියදුරු බලපත් සඳහා අවශ්‍ය යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය ඊ චැනලින් සේවාව මගින්

රියදුරු බලපත් ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය මගින් ලබා දෙන යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය ඊ චැනලින් (e-Channeling) සේවාව හරහා තමන්ට පහසු වේලාවක් වෙන් කරවාගෙන සිදු කර ගත හැකි.

 

එම වෙන් කරවා ගත් කාලය තුළ සියලු වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සිදු කර වෛද්‍ය සහතික කඩිනමින් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි ඒම සේවාව හඳුන්වාදීම අද (20) සිදු කෙරිණි.

ඒ නුගේගොඩ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ දී ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතාගේ හා ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

ඊ චැනලින් (e-Channeling) සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය ඒක්ව ගෙනෙන මෙම සේවාව ඕනෑම දුරකථන ජාලයකින් අංක 225 ට ඇමතීමෙන් හෝ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් දුරකථන ජාලය මගින් අංක 1225 ට ඇමතීමෙන් ලබා ගැනීමට මේ අනුව පහසුකම් සැලසේ.

මෙම සේවාව දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම ජාතික වෛද්‍ය ප්‍රවාහන ආයතනයේ ශාඛා මගින් ද ලබා ගත හැකිය.

මෙම සේවාව හඳුන්වා දීම නිසා පෝලිම්වල රස්තියාදුවීමකින් තොරව, කාලය ඉතිරි කර ගනිමින් රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා වන වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගැනීමට රියදුරු බලපත්‍ර ඉල්ලුම්කරුවන්ට පහසුකම් සැලසේ.