දඹුල්ල අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් සියලු පාසල් වැසේ

දඹුල්ල අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් සියලුම පාසල් හෙට‍(30) දින සිට සතියක කාලයක් වසා තැබීමට තිරණය කර තිබේ.

 

දඹුල්ල නගරාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.