පළාත් කිහිපයකට තව දුරටත් වැසි

Share

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසිවාර කිහිපයක් බලාපොරොත්තුවිය හැකි බවයි.

සමහර ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් තරමක් තදවැසි (මි.මි. 50 වැඩි) ඇතිවිය හැක. දිවයිනේ උතුරු අර්ධය හරහා විටින්විට හමන (පැ.කි.මී40-50 පමණ) තරමක් තද සුළං බලාපොරොත්තුවේ. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇතිවිය හැක.

ඌව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

Read more

Local News