කින්නියා – නුවර මාර්ගයේ ටිපර් රථ අනතුරක්

කින්නියා – නුවර මාර්ගයේ දී ටිපර් රථයක්, මාර්ගය මැදට වන්නට නවතා තිබු තවත් ටිපර් රථ දෙකක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.