25 මැතිවරණය පැවැත්වීමට ඉඩකඩක් නැති බව පැෆ්රල් කියයි

පවතින තත්ත්වය හමුවේ අප්‍රේල් 25 වනදා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ඉඩකඩක් නැති බවයි පැෆරල් සංවිධානය පවසන්නේ.

ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී.