වායු තත්ත්ව දර්ශකයේ ඉහළම අගය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්

Share

ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වායු තත්ත්ව දර්ශක අගයන් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැඩිම වායු දුෂණ ම්ටටමක් ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ යි.

Read more

Local News