හෙට සිට නිරිතදිග කොටසට පවතින වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක් (VIDEO)

Share

හෙට සිට නිරිතදිග කොටසට පවතින වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News