ලෝක ජනාවාස දින ජාතික උත්සවය ලබන 02 වැනිදා

Share

මෙවර ලෝක ජනාවාස දින ජාතික උත්සවය නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ  මුදල් හා ජනමාධ්‍ය  අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලබන 02 වැනිදා මාතර සනත් ජයසූරිය ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ.

 

Read more

Local News