ඇමරිකානු ජනාධිපති නිල නිවාසය රෝස පැහැ වේ

Share

ජාතික පියයුරු පිළිකා මර්දන සතිය වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ජනාධිපති නිල නිවාස වන වයිට් හවුස් ගොඩනැගිල්ල ඊයේ (01) රාත්‍රියේ රෝස පැහැ විදුලි ආලෝකයෙන් ආලෝකවත් කර තිබේ.

 

Read more

Local News