ඇමරිකානු ජනාධිපති නිල නිවාසය රෝස පැහැ වේ

ජාතික පියයුරු පිළිකා මර්දන සතිය වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ජනාධිපති නිල නිවාස වන වයිට් හවුස් ගොඩනැගිල්ල ඊයේ (01) රාත්‍රියේ රෝස පැහැ විදුලි ආලෝකයෙන් ආලෝකවත් කර තිබේ.