විගණන පණතට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

Share

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධනයට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

Read more

Local News