විගණන පණතට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධනයට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

Previous articleචීනය නිෂ්පාදනය කළ ප්‍රථම උමං දුම්රිය පාකිස්තානයට
Next articleකැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලබන 16වනදා යළි විවෘත කරයි