ලංගම රියදුරන්ගේ සහ කොන්දොස්තරවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

Share

දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන්, සියලු ශ්‍රී ලංගම රියදුරන්ගේ සහ කොන්දොස්තරවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බව වාර්තාවේ.

Read more

Local News