ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්සෝ අබේ මහතා

In this Oct. 18, 2017 photo, Japan's Prime Minister and President of the ruling Liberal Democratic Party Shinzo Abe waves to the crowd in support for his party's candidate during an election campaign for the upcoming lower house election in Tokyo. Media polls indicate Abe’s ruling coalition will handily win a general election Sunday, Oct. 22 possibly even retaining its two-thirds majority in the more powerful lower house of parliament (AP Photo/Shizuo Kambayashi)

ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්සෝ අබේ මහතා ඊයේ නිමා වූ ජපාන මහ මැතිවරණයෙන් තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් සහිතව අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට යළිත් වතාවත් පත් විය.