ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්සෝ අබේ මහතා

Share

ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්සෝ අබේ මහතා ඊයේ නිමා වූ ජපාන මහ මැතිවරණයෙන් තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් සහිතව අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට යළිත් වතාවත් පත් විය.

Read more

Local News