ජාතික ප්‍රසාංගික මධ්‍යස්ථානය මොරටුවේදි

ජෝන්ද සිල්වා රඟහලේ අලුත්වැඩියා කටයුතු 2020දි අවසන් කරනවා.ජාතික ප්‍රසාංගික මධ්‍යස්ථානය මොරටුවේදි ආරම්භ කරනවා.

Previous articleපළතුරු බීම මත පනවා ඇති බදු සංශෝධනයට
Next articleඅය වැයෙන් වාහන මිල ගණන් වෙනස් වෙච්ච විදිහ මෙන්න