සුනඛයන් වන්ද්‍ය කරණ වැඩසටහන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 100ක්

Share

ජලභිතිකා රෝගය රටින් තිරන් කිරීමට කටයුතු කරනවා.අයාලේ යන සුනඛයන් වන්ද්‍ය කරණ වැඩසටහන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන්කරනවා.අයවැයෙන් බල්ලන්ටත් මුදල් වෙන්කරනවා.

Read more

Local News