අවුරුදු 18 අඩු සංචාරකයින්ගේ ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු අඩුකිරීමට යෝජනා

තරුණ සංචාරකයන්ට අවුරුදු 18 අඩු සංචාරකයන් වෙනුවෙන් සංචාරක ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු අඩුකිරීමට යෝජනා කරනවා.