කොළඹ – වෝඩ් පෙදෙස අවට වාහන තදබදයක්

Share

සරසවි සිසු විරෝධතාවක් සහ ඉන්ධන පෝලිම් හෙතුවෙන් කොළඹ – වෝඩ් පෙදෙස අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබෙන බව පොලීසිය සඳහන් කරයි.

Read more

Local News