ක්‍රීඩා පනත යටතේ නියෝගය විවාදයට

Share

ක්‍රීඩා පනත යටතේ නියෝගය අද (22) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට ගැනිණි.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා විසින් අදාළ නියෝගය විවාදය සඳහා ඉදිරිපත් කළේ ය.

ග්‍රාමීය මට්ටමේ සිට කොළඹ සිටින නිලධාරියා දක්වා ක්‍රීඩා නිලධාරීන් විශාල වැඩකොටසක් කරනවා. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව විශාල අත්දැකීම් තිබෙන පුද්ගලයන් සිටිනවා. මීට පෙර පළාත් සභාවල ක්‍රීඩා නිලධාරීන්ට නිලතල දැරීමට තහනමක් තිබුණේ නෑ. ක්‍රීඩා නිලධාරීන් විශාල සේවයක් කරනවා. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ක්‍රීඩාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා සංගම්වල නිලතල දැරීමට ඔවුන්ට තිබෙන බාධාව ඉවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා යැයි ද අමාත්‍යවරයා  විවාදයේ දී ප්‍රකාශ කළේ ය.

Read more

Local News