පරිණත ගෞරවාන්විත පාලනයකට සුදානම් බව සජිත් කියයි

 

පරිණත ගෞරවාන්විත පාලනයකට සුදානම් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියයි.