ජාතික ලේඛනාගාරයේ මහජන සේවා සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීමක්

රට තුළ පවතින කොවිඩ් නයින්ටීන් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ.

 

එමගින් මහජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ, සේවා ලබා ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල වෙත පැමිණීමට පෙර 011 2 696 917 හෝ 011 2 694 523 යන කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දුරකතන අංක අමතා දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන්කර ගත යුතු බවයි.

එසේත් නොමැති නම් 081 2 223 729 යන මහනුවර ශාඛා කාර්යාලයේ දුරකතන අංකය ඇමතීමෙන් ද දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන්කර ගත හැකි බව ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

එමෙන්ම [email protected] , [email protected] හෝ [email protected] යන විද්‍යුත් තැපෑල හරහා ද ඉල්ලුම් යොමු කළ හැකි වේ.

පොත් සහ පුවත්පත් ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශයට ප්‍රකාශන ලබා දීම සඳහා දිනයක්, වේලාවක් වෙන්කර ගැනීමට [email protected] යන විද්‍යුත් තැපෑල වෙත ඉල්ලුම් යොමු කළ හැකි බවයි ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ.

011 2 696 917 හෝ 011 2 694 523 යන අංක ඔස්සේ කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර ලබාගත හැකි වෙයි.