දිස්ත්‍රික් 18ක් තුළ ඇවිඳීමේ මංතීරු 31ක්

2017 වසරේ දී දිස්ත්‍රික් 18ක් තුළ ඇවිඳීමේ මංතීරු 31ක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් 89,538,378.45ක් වෙන් කොට ඇතැයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකට අවම වශයෙන් එක් ඇවිඳීමේ මංතීරුවන් බැගින් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කොට ඇත.
ඒ අනුව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මංතීරු දෙකක් වෙනුවෙන් රුපියල් 6,302,572.22ක්, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මංතීරු දෙකක් වෙනුවෙන් 4,156,909.54ක්ද, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ එක් මංතීරුවක් වෙනුවෙන් රුපියල් 3,497,535.36ක්ද, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ එක් මංතීරුවක් වෙනුවෙන් 2,990,741.25ක්ද, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එක් මංතීරුවක් වෙනුවෙන් රුපියල් 1,995,000.00ක්ද, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට එක් මංතීරුවක් වෙනුවෙන් 3,000,000.00ක්ද, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මංතීරු තුනක් වෙනුවෙන් 6,620,658.64ක්ද, කළුතර මංතීරු දෙකක් සඳහා 10,185,392.82ක්ද, බදුල්ල එක් මංතීරුවකට 3,031,993.85ක්ද, මාතර එක් මංතීරුවක් සඳහා 2,660,000.00ක්ද, වවුනියාට එක් මංතීරුවක් සඳහා 3,776,760.00ක්, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මංතීරු තුනක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් 9,437,873.48ක්, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මංතීරු 04ක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් 12,057,296.69ක්ද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මංතීරු 02ක් ඉදිකිරීමට 6,000,000.00ක්ද, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ මංතීරු දෙකක් ඉදිකිරීමට 3,350,000.00ක්ද, පොලොන්නරුවේ මංතීරු 02ක් වෙනුවෙන් 5,659,740.60ක්ද, රත්නපුරට එක් මංතීරුවක් වෙනුවෙන් 3,503,390.00ක් හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එක් මංතීරුවක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් 1,312,514.00ක් ද වශයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කොට ඇත.