පරිපූරක උත්සව උත්සව ණය පහසුකම් යෝජනා ක්‍රමය අරඹයි

පරිපූරක උත්සව උත්සව ණය පහසුකම් යෝජනා ක්‍රමය අරඹයි.

 

2020 12 17 පරිපූරක උත්සව ණය පහසුකම් page 001

2020 12 17 පරිපූරක උත්සව ණය පහසුකම් page 002