එළවළු මිල ගණන් යළි ඉහළට

ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබෙන එළවළු තොග අඩු වීම හේතුවෙන් එළවළු මිල ගණන් යළි ඉහළ ගොස් තිබේ.

 

ඒ අනුව එළවළු වර්ග රැසක මිල රුපියල් 100 ඉක්මවා යනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.