අද දිනය වන විට බන්ධනාගාරයෙන් හදුනාගත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගැන වාර්තාව

අද දිනය වන විට බන්ධනාගාරයෙන් හදුනාගත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගැන වාර්තාව පහතින් සදහන් කර තිබේ.

 

No description available.