යාපනය මහ නගර සභාවට නව නගරාධිපතිවරයෙක්

යාපනය මහ නගර සභාවේ වී. මනිවන්නන් මහතා නගරාධිපති ලෙස පත්කර තිබේ.

 

ඔහු දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ සාමාජිකයෙකි.