තවත් කොරෝනා රෝගීන් 320ක්

අද දිනයේ කොරෝනා රෝගීන් 320ක් හදුනා ගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කර තිබේ.

 

Image may contain: text that says "රජයේ පුවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව தகவல் திணைக்களம் Department of Govermment information 2021.01.01 Updated යාවත්කාලින කිරීම 18:20 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 03/202 නිකුත් කරන ලද වේලාව :18:20 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි දින මේ දක්වා දවුලපිටිය, පැළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවු සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -39571 පැළියගොඩ කොච්ඩ පොකුරේ ආශ්‍ිතයින් 320 එකතුව 39891 (අද දිනට 320) නාලකකලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිර්ුපෙන වය 6.0 தொt 1)2515759 www.news.ik"