කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් වැඩ භාර ගනී

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස අනූෂ පැල්පිට මහතා ධුරයේ වැඩ භාර ගෙන තිබේ.