මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 3ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වෙෙරසය වැළදිමෙන් සිදුවි තිබෙන මරණ ගණන 222කි.

No photo description available.