යාපනයේ ස්මාරකය ඉවත් කිරිම ගැන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්මාරකයක් ඉවත්කිරීම සම්බන්යෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

 

ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පහත සදහන් නිවේදනය අදාළ කරුණු පැහැදිලි කිරීම්න් සිදුකර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්

No photo description available.

Image may contain: text