තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் ணைக்களம் Departmentof Government Information 2021.01.10 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ සංශෝධනයයි අංකය: 37/2021 නිකුත් කළ දක්වා ප්‍රදේශයන් දක්වා ආකාරයට හෙට උදෑසන 5.00 අලුතින් හුදකලා කරන බවින් ඉවත් කරනු ලබන කොචිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ක්‍රියාන්විත මධ්ායස්ථානයේ ප්‍රධානි, හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද‍ සිල්වා මහතා හුදකලා දිස්ත්‍රික්කය හෙට (11) 5.00 ග්‍රැන්ඩ්පාස් මාළිගාවත්ත පොලිස් පොලිස් වසම ඉවත් කරනු ලබන ප්‍රදේශ බොරුල්ල අලුතින් හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කරන ප්‍රදේශ යෝජනා ක්‍රමය (ගෝතම්පුර) හෙට දිස්ත්‍රික්කය හුදකලා ලබන ප්‍රදේශ වැලිකඩමුල්ල ග්‍රාමනිලධාරී වත්ත පොලිස් ග්‍රාම නිවාස වන ඇති අනෙකුත් ප්‍රදේශයන් නැවත දැනුම්දෙන දුරටත් ප්‍රදේශ වශයෙන් පවතින වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත ජෙනරාල් ශවේන්ද සිල්වා තව ජනරාල් www.news.lk"