බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් අමාරි විජේවර්ධන ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් අමාරි විජේවර්ධන එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ. ඇයගේ ඉල්ලා අස්වීම රජය පිළිගෙන ඇති බවයි වාර්තා වේ.

මේ අතර ලන්ඩනයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ කටයුතු නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස්වරයා විසින් ආවරණය කරන බව ද සඳහන් වෙයි.