මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 339ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 7ක් වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් දසිදුව තිබෙන මරණ ගණන 339කි.

May be an image of text that says "அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department of Government Information 2021.02.04 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) නිවේදන අංකය:13 නිකුත් කළ වේලාව:21:05 නිවෙදනය සෞබ්‍යය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් කොවිඩ් ආසාදිත කරන අතර අනුව ලංකා වාර්තා වන කොව්ඩ ආසාදිත 01. මග්ගොන ප්‍රදේශයේ රෝහලේ මරණ 07ක් තහවුරු සංඛ‍යාව හැවිරිදි හේතුව 2021 කොවඩ් කොවිඩ් සංකූල මාරු පිරිමි මියගොස් වකුගඩු සිට කොවිඩ් මරණයට හා උග්ර මහනුවර රෝහලේ මූලික රෝහල රෝහලේ ප්‍රතිකාර හේතුව වන සම වකුගඩු රෝගී තත්ත්වය පුද්ගලයෙකි. හෝමාගම මරණයට දික්වැල්ල නියුමෝනියාවයි. පිරිමි පුද්ගලයෙකි. කොළඹ රෝහලේ මරණයට හේතුව ආසාදනයකි. පෙබරවාරි නුවරඑලිය 2021 දැක්වෙන්නේ කොවිඩ් ප්‍රමාණය යාමයි. පිරිමි පුද්ගලයෙකි. දිස්ත්‍රික් ගැනීමෙන් හෝමාගම රෝහලේ 2021 දින මියගොස් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (+9411)2515759 (+9411)2514753 www.news.lk"