සදුදා සිට ලංගම සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි

පෙබරවාරි 8 වන දින සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු ගමනාගමන මණ්ඩල සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා දැනුම් දි තිබේ.