තවත් කොරෝනා රෝගීන් 514ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා රෝගීන් 514ක් වාර්තා විය.

 

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.02.08 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 19:15 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තා නිවෙදන අංක: 143/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 19:15 ප්‍රවෘත්ති නිවෙදනය 2021 පෙබරවාරි 08 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -65347 පෑළියගොඩ කොව්ඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 514 එකතුව -65861 (අදදිනට 514) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 163, සිරුදපන 5.0 )2515759 www.news.lk"