බදුල්ල නගර සභාවේ කටයුතු කොමසාරිස් පාලනයට

බදුල්ල මහ නගර සභාවේ කටයුතු කොමසාරිස් පාලනයකට ලක් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

 

නගරාධිපතිවරයාට මන්ත්‍රීවරුන් බහුතරයකගේ සහයෝගය නොවීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි