තවත් කොරෝනා රෝගීන් 528 ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා රෝගීන් 528ක් වාර්තා විය.

 

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.02.12 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 18:35 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවෙදන අංක: 157/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව 18:35: ප්‍රවෘත්ති නිවෙදනය 2021 පෙබරවාරි 12 දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවු සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ‍යාව -69094 පෑළියගොඩ කොව්ඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් -525 බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුර 528 03 එකතුව -69622 (අදදිනට 528) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (+9411)2515759 www.news.lk"