ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ වැඩ්ම කොවිඩ් මරණ ගණන

ඊයේ දිනයේ මෙරට දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් මරණ ගණන 13ක් වාර්තා විය.

 

No photo description available.

May be an image of text