ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය කටයුතු කරයි

ප්‍රශස්ත ජල සම්පත් කළමනාකරණයක් වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ නිර්දේශ මාස තුනක් තුළ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ මූලිකත්වයෙන් යුතු ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය කටයුතු යොදා ඇත.
දේශගුණ විපර්යාසවල ප්‍රතිවිපාක හේතුවෙන් ඇතිවන පුරෝකථනය කළ නොහැකි ගංවතුර, නායයෑම්, නියඟය වැනි ආපදා තත්ත්වයන් හේතුවෙන් දිවයිනේ කෘෂිකර්මාන්තය හා ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, වාරි ජල සැපයුම, පානීය ජල සැපයුම, ජල විදුලිබල නිෂ්පාදනය සහ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වේ.
මෙම අභියෝග ජයගැනීම සඳහා මෙරට ජලසම්පත සංවර්ධනය, සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා පුළුල් හා ඒකාබද්ධ ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් මෙලෙස ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය කටයුතු යොදා ඇත.