යාපනයේ සංචාරකයින් සඳහා තවත් වෙරළ තීරයක්

යාපනයේ පන්නෙයි වෙරළ තීරය සංචාරකයින් සඳහා තවත් වෙරළක් වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීමට උතුරු පළාත් සභාව පියවර ගෙන ඇත.

පන්නෙයි වෙරළ තීරය සඳහා රුපියල් මිලියන 18 ක මුදලක් වැය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සහයද ලබාගැනීමට උතුරු පළාත් සභාව තීරණය තිබේ.

දැනට යාපනයේ කාරෙයිනගර් මාර්ගයේ පිහිටි කැෂුරිනා මුහුදු තීරය සංචාරකයින්ගේ සිත්ගත් සුන්දර ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇත.

නමුත් එම වෙරළ තීරයට යාපනය නගරයේ සිට ඇති දුර ප්‍රමාණය විශාල නිසා විදෙස් සංචාරකයින් එහි යාම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව උතුරු පළාත් සභාව පෙන්වා දෙයි.

මේ තත්ත්වය නිසා යාපනයේ පන්නෙයි මුහුදු වෙරළ තීරය යාපනය නගරයට ඉතා ආසන්නයෙන් පිහිටීමත් නිසා යාපනයේ සුන්දර දෙවැනි වෙරළ තීරය වශයෙන් සංවර්ධනය කොට සංචාරකයින්ට ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් බවට පත්කරීමට බලාපොරොත්තු වෙයි.