හලාවත නගර සභාවේ බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට

හලාවත නගර සභාවේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද (09) සමත් වී තිබේ.

හලාවත නගර සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති ඡන්ද විමසිමේදී වැඩි ඡන්ද 5 ක් ලබා ගනිමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තුෂාන් අබේසේකර මහතා තේරී පත්විය. උප සභාපතිවරයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාදුකුල් අමින් මහතා තේරී පත් වී තිබේ.