ඉන්දියාවේ සරසවියකින් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා මෙරට ප්‍රදර්ශනයට

ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ පිහිටි මහෝමානියම් සුන්දරනාර් විශ්වවිද්‍යාලය, නගරයේ පවතින බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා මෙරට ප්‍රදර්ශනය කිරීම උදෙසා තාවකාලික භාරකරත්වය ලබා දීමට එම විශ්වවිද්‍යාලය එකඟ වී තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා රජය, ඉන්දීය සංස්කෘතින කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු හරහා සිදුකරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මෙවර වෙසක් දිනය නිමිති කර ගනිමින් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා මෙරටට වැඩම කිරීමට නියමිතව ඇත.
ඒ අනුව වෙසක් දින සිට සිව් දින ධාතූන් වහන්සේලා මෙරට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතය.
මෙම කාලය තුළ දැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දීමටද අවශ්‍ය කටයුතු යොදා තිබේ.
මෙරට ප්‍රදර්ශනයේ අනතුරුව ධාතූන් වහන්සේලා යළි මහොන්මානියම් සුන්දරනාර් විශ්වවිද්‍යාලය වෙත භාර දීමටද නියමිතය.