පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදයක්

පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබේ.

ඒ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සංවිධාන කර ඇති සයිටම් විරෝධී පා ගමනක් හේතුවෙනි.