අද සිට දින දෙකක් තැපෑල වර්ජනයක් ආරම්භ කරයි

9

ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ නව පත්වීම් ස්ථීර කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරී සංගමය ඊයේ (03) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.