දකුණේ වෛරස් උණ ආසාධනය විමෙන් මියගිය දරුවන් සංඛ්‍යාව 15 දක්වා වැඩිවෙයි

දකුණේ කුඩා දරුවන් අතර පැතිර යන වෛරස් උණ ආසාධනය විමෙන් මියගිය දරුවන් සංඛ්‍යාව 15 දක්වා වැඩි වි තිබේන බවට වාර්තා වෙයි.